Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane » Styre

Styre

Etter vedtektene skal styret ha 3 – 8 medlemer og 2 varamedlemer. Styret si samansetting skal reflektere samansettinga av dei grupper som har stemmerett på generalforsamlinga.

Styret skal sjå til at  stiftinga sine midlar blir forvalta i samsvar med stiftinga sitt føremål og at verksemda er i samsvar med gjeldande lover, reglar og vedtekter. Styret skal også syte for utdelinga av gåver innanfor dei rammer som generalforsamlinga har bestemt.

I samband med stiftinga si ordinære generalforsamling 18. april 2013 vart følgjande medlemer og varamedlemer valde:

Medlemer

 

Bente Jørgensen (manglar bilete)

Ellen Njøs Lillesvangstu (manglar bilete)

Vegard Strand, Fjaler (manglar bilete)

 

Varamedlemer

Leidulf Gloppestad, Gloppen (manglar bilete)

Kristin Hatlestad, Stryn (manglar bilete)