Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane » Søk om midlar

Søk om midlar

Gåveinstituttet til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane skal bygge opp om visjonen til Sparebanken Sogn og Fjordane om å vere ei drivkraft for fylket. Midlane skal gjere fylket til ein rikare og betre plass å bu og først og fremst fremje viktige verdiar som mangfald, trivsel og utvikling. Dette er tre berebjelkar i utvikling av lokalsamfunna i Sogn og Fjordane.

Sparebankstiftinga har to hovud-søknadsrundar i året, ein på våren og ein på hausten. Søknadsfristen på våren er 1. mars og på hausten er det 1. september. Kor mykje pengar stiftinga deler ut kvart år, finn du under “Aktuelle saker frå Sparebankstiftinga” på forsida.

I tillegg til hovud-rundane er det mogleg å sende ein “forenkla søknad” heile året, for deg som treng mindre beløp raskt. Forenkla søknadar skal normalt få svar innan fire veker. Du kan nytte forenkla søknad på beløp opp til 10.000 kroner. Dersom du vil søkje om støtte til ordinær drift av ei foreining eller eit tiltak, må du òg nytte forenkla søknad. Det vil òg seie at vi normalt ikkje gir meir enn 10.000 kroner til ordinær drift (jamfør Vilkår for gåvetildeling).

Uansett om du vil nytte forenkla eller fullstendig søknad, søkjer du via søknadsskjemaet i menyen til venstre. Du vil då få valet mellom fullstendig eller forenkla søknad etter at du har logga deg inn.  Søknadar sendt inn på andre måtar (post, fax, mail eller personleg oppmøte) vil ikkje bli vurdert.

NB Du får ein e-post i retur når søknaden din er registrert i vårt system – får du ikkje e-post må du prøve om att! (har du t.d. trådlaus oppkobling som “hikkar” kan det nemleg hende du får melding på skjermen om at søknaden er sendt, utan at den vert registrert hos oss.) Vi tilrår at du tek vare på denne e-posten – den er din “kvittering” for at søknaden er motteken. (PS dersom epost-lesaren din har streng sikkerhetsinnstilling kan det hende automatiske svar-epostar blir filtrert bort, så sjekk spam-filter/søppelpost-mappa viss du ikkje finn eposten i innboksen din)

I tillegg til desse søknadstypane har vi FURORESTIPENDET, som er personlege stipend til talentfull ungdom i alderen 15-30 år. Furorestipendet har søknadsfrist 15. juni kvart år. Søknadsskjema og meir info om vilkåra finn du på denne sida. Vi har òg ei eiga ordning for lagseigde kulturhus som søkjer midlar til bygningsmessige tiltak, denne har søknadsfrist 15. april (skjema for denne ordninga blir lagt ut ca 15. mars).

Alle søknadene om gåver frå Sparebankstiftinga vert nøye vurdert, og det er i all hovudsak den einskilde søknaden og tiltaket det vert søkt om pengar til som er avgjerande. Vi rådfører oss gjerne med fagfolk og ressurspersonar, ser på tidlegare tildelingar og har fleire gåvenemnder som sikrar ei grundig og profesjonell sakshandsaming. Så er det styret i stiftinga som tek den endelege avgjerda på dei søknadane som vert prioritert.

Utdeling av gåvemidlane (fullstendig søknad) vert gjort kjend om lag to månader etter søknadsfristen, og utbetalingane vert gjort snarast råd etter dette.