Gåver til lagseigde kulturhus

Med bakgrunn i vårt gode samarbeid med Huset i Bygda over fleire år, har Sparebankstiftinga gitt ei gåve på 650 000 kroner i 2019. Gåva går som før til bygningsmessige tiltak i lagseigde kulturhus.

Sparebankstiftinga har sidan 2016 hatt ei eiga tilskotsordning der vi har øyremerkt 500.000 kroner til bygningsmessige tiltak i lagseigde kulturhus. I perioden 2016-2018 har stiftinga handsama over 130 søknader. Ordninga har vore eit viktig bidrag til å ruste opp lagshus i fylket, og har i tillegg utløyst ytterlegare midlar frå m.a. fylkeskommunen si «Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg».

I denne perioden har Sparebankstiftinga samarbeidd tett med Huset i Bygda som har bidrege med rettleiingsarbeid for dei lokale kulturhusa. Dei har òg vore ein viktig partnar i søknadsvurderinga med sin store kunnskap om kulturhusa i fylket.

Frå og med i år vil dermed budsjettramma bli auka til 650.000 kroner, og alle søknader om tilskot til bygningsmessige tiltak i lagseigde kulturhus blir handsama av Huset i Bygda. Også søknadar frå lagshusa om inntil 10.000 kr som ein kan søkje om heile året («forenkla søknad») skal heretter rettast til Huset i Bygda.

Det er utarbeidd eit eige søknadsskjema, som kan lastast ned her: Huset i Bygda Søknadsskjema

 

Søknaden skal sendast til:

husetibygda@ungdomslag.no

eller

Huset i Bygda

v/Christoffer Knagenhjelm

Kyrkjegota 1

6854 Kaupanger

Søknadsfrist er som før 15. april.

Ta kontakt med Huset i Bygda på husetibygda@ungdomslag.no eller tlf. 48 00 48 17 om de har spørsmål om ordninga og/eller utforming av søknad.