Val til Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga 2016

7.-9. mars 2016 skal det avholdast elektronisk val til representantar i stiftinga si generalforsamling. Les meir om generalforsamlinga og kandidatane her.

Sparebankstiftinga er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane og har som sine to hovudoppgaver å forvalte eigarskapen av banken på ein god måte; og dele ut gåvemidlar til allmennyttige tiltak  frå overskotet av bankdrifta.

Stiftinga sitt øvste organ er Generalforsamlinga, og det er kundane i banken som velgjer representantane til generalforsamlinga. Valet vert gjort elektronisk i perioden 7.-9. mars, og alle røysteføre får tilsendt røystesetel på epost måndag 7. mars.

Generalforsamlinga sine oppgåver kan du lese om i vedtektene våre; dei mest sentrale oppgåvene er å velje stiftinga sitt styre og avgjere kor mykje pengar stiftinga skal dele ut i gåvemidlar kvart år.

Valnemnda har i år tilrådd at følgjande kandidatar vert valt inn på fast plass for 4 år i generalforsamlinga:

Bente Nesse: 60 år, Leirvik. Rådmann i Hyllestad kommune, styremedlem Fjord1, styremedlem i Opplæringskontoret for industri og teknologifag, medlem i generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og forstandarskapet i Sparebanken Sogn og Fjordane. Tidlegare verftsdirektør ved Havyard Leirvik, HR-direktør Havyard Group, informasjons- og samf.kontakt Hydro Aluminium, styremedlem NHO, IN og Fundo.

Jarl Tyssekvam: 54 år, Sande. Kjøpmann, styreleiar J.O.Tyssekvam A/S,Tyssekvam Holding, Tyssekvam Utleige, Nero Eigedomsutvikling, styremedlem EL_39 Sande, leiar Gaular Næringsforum, kommunestyremedlem (H), nestleiar i Kontrollutvalet Gaular kommune, ulike verv i lokale organisasjonar.

Laila Johannessen: 48 år, Leirvik. Dagleg leiar i eMal AS, styreleiar i Hyllestad Bygg AS, medlem Hyllestad Næringsråd. Tidlegare administrasjonsleiar Hauglandsenteret AS, økonomi- og personalleiar Hyllestad kommune, controller/økonomisjef Gjensidige Bank ASA.

 

I tillegg tilrår valnemnda følgjande kandidatar til varaplass for eitt år:

Åge Avedal: 36 år, Førde. Dagleg leiar 4H Sogn og Fjordane, nestleiar Førde Venstre, 1. vara til Førde bystyre. Tidlegare faglærar i vgs, ulike tillitsverv og leiar i Noregs Ungdomslag.

Birte Elin Kjørvik Fossheim: 47 år, Sandane. Planleggar i Gloppen kommune og sekretær for Nordfjordrådet. Tidlegare i styret for Nordfjordkryssinga, styret for Trivselsskogen SA, Gloppen. Utdanna byggingeniør, Statens vegvesen, rådgjevar innan lokal samfunnsutvikling i Distriktssenteret, styremedlem i Leikanger ungdomslag, koordinator for Leikanger danseverkstad, styremedlem i Opplev Leikanger, lokalpolitikar i Leikanger.

Geir Helge Nordstrand: 42 år, Hyllestad. Daglig leiar i Multioffshore AS og varaordfører i Hyllestad (H). Lokallagsleiar og gruppeleiar for Hyllestad Høgre, styremedlem i Lifjorden Bygdelag. Tidlegare arbeidsleiar på Havyard skip Technology AS, styremedlem i Havyard Leirvik (tilsetterepresentant). leiar for FLT avd 116 i Sogn og Fjordane, verkstadleiar i Odfjell Drilling AS, leiar for avd Mutivolt offshore AS, daglig leiar i Multioffshore AS

Maike Norman Bøe: 37 år, Eivindvik. Skatteoppkrevjar og økonomikonsulent i Gulen kommune. Leiar i Eivindvik og Omegn Bygdeutvikling, revisor i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) avd Eivindvik, varamedl. NKS avd Eivindvik, leiar i «råd for personar med nedsett funksjonsevne» Gulen kommune. Tidlegare rådgjevar NAV Gulen, økonomisjef og skatteoppkrevjar i Solund kommune, leiar i Eivindvik Ungdomslag, styremedlem i Norges Kemner og Kommuneøkonomers Forbund (NKK) avd S & Fj., vara til landsstyre NKK, leiar i Barnas Turlag avd Gulen, leiar Delta Solund.

Utanom desse er det forslag om 7 andre kandidatar som ikkje er innstilt av valnemnda:

Judith Jenny Johanna Kapstad: 66 år, Jølster. Pensjonist. Sitt i formannskap og er gruppeleiar for Jølster Venstre. Odontologisk embetseksamen fra 1973, med 43 år i Den offentlige tannhelsetjenesten. Tidlegare rådgjevande tannlege i NAV /Helfo. Folkevalgt i Jølster kommunestyre frå 1995.

Lars Tisthamar: 75 år, Utvik. Pensjonist, varamedlem Stryn Pensjonistlag. Bonde, posttilsett. Aktiv i Bondelaget, Skogeigarlaget mv.

Monika Refvik: 32 år, Vågsøy. Administrasjonsleiar Videonor AS, styreleiar Skarevik barnehage. Tidlegare avdelingsleiar Gjensidige Bank, tillitsverv i Nordfjord vekst.

Aud Kari Isane: 55år, Balestrand. Seniorrådgjevar i Skatt Vest, kommunestyrerepresentant Balestrand (SV), leiar omsorgsgruppa Balestrand røde kors, styremedlem i Sogn og fjordane idrettskrins. Tidlegare Fylkesskattesjef i Sogn og fjordane, kommunalsjef oppvekst og kultur Sogndal, Styreleiar Sogn og fjordane idrettskrins.

Espen Aldeholm Rysjedal: 29 år, Florø. 110-operatør ved Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, fagleiar vatn i Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps. Tidlegare operativ leiar og Korpsleiar, Flora Røde Kors Hjelpekorps

Hanne Bruaas: 52 år, Lavik. HR Manager, leiar Lavik IL, leiar i Hjetlandslia Burettslag og Ytre Bøe Burettslag. Tidlegare kasserar og revisor i div. lag i Lavik.

Per-Odd Grevsnes: 50 år, Sogndal. Dagleg leiar i Sogn Næring / næringssjef i Sogndal, leiar Luster Sogn Røde Kors Skredgruppe, leiar Sogndal Frikøyring. Tidlegare styremedlem i Norsk Rock Forbund, Norges musikkråd, Studentsamfunnet i Sogndal og Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane.

Alle kandidatane er valbare jfr. stiftinga sine vedtekter.

Generalforsamlinga består elles av følgjande representantar:

Jon Gimmestad (Sandane)

Anne Margrethe Øvsthus (Førde)

Linda Hovland (Fjaler

Tom Joensen (Bremanger)

Arne Klausen (Askvoll)

Gro Rukan (Florø)

Inger Birgitte Flatjord Kjøsnes (Jølster)

Jørill Hovland (Sogndal)

Britt Tjønneland (Førde)

Samansettinga av generalforsamlinga etter valet her