Vårens søknadsrunde er i gong

Har du planar eller idéar om samfunnsnyttige tiltak som kan gjere Sogn og Fjordane til ein betre plass å bu? Då kan du søkje om gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane fram til 1. mars.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og har som eit av sine hovudoppdrag å dele av overskotet frå bankdrifta i gåver tilbake til samfunnet som historisk har skapt verdiane.  Dette gjer vi i hovudsak gjennom å utlyse to søknadsrundar i året, der vi no altså har opna for vårens søknadar fram til 1. mars. (neste søknadsrunde blir i august, med søknadsfrist 1. september.)

Alle søknadar vert å sende inn via vår søknadsportal, som du finn HER. Du registrerer deg først med din personlege epost/mobilnr, dernest fyller du ut kva organisasjon du ønskjer å søkje på vegne av og kva tiltak de har planar om å gjennomføre (det er òg mogleg å søkje på vegne av fleire organisasjonar). Vi krevjer at alle lag ein søkjer om midlar til har eit org.nr (om laget ikkje har dette, må de registrere laget i Brønnøysundregistra), og at alle søknadar legg ved eit budsjett for tiltaket ein søkjer om midlar til.

Handsamingstida for ordinære søknadar er 8 veker, og du vil få svar tilsendt den epostadressa (samt ein sms til mobilnummeret) som du registrerte deg med.

I tillegg til dei ordinære søknadsrundane har vi også ei ordning for «litt midlar kjapt» som vi kallar Forenkla søknad; her kan ein søkje om inntil 10.000 kroner gjennom heile året, og få svar i løpet av ein månad.

Du kan lese meir om vilkåra og prioriteringane våre HER – eventuelt slå på tråden til gåveansvarleg Pål Fidjestøl på tlf 91158009 om du har spørsmål eller treng hjelp eller tips i samband med ein søknad.

 

Val til Sparebankstiftinga si generalforsamling

Er du kunde med innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane? Då kan du velgje kandidatar til sparebankstiftinga si generalforsamling, som m.a. velgjer styre og godkjenner stiftinga sitt rekneskap.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og har som sine hovudoppgåver å vere ein langsiktig eigar av banken og dele ut gåvemidlar til samfunnsnyttige tiltak. Stiftinga si generalforsamling vert valt av kundar med innskot på over 500 kroner i banken og med adresse i fylket. Valet skjer elektronisk, og alle med røysterett vil få røystesetel på epost 4. mars, med to dagars svarfrist.

Her kan du lese meir om Generalforsamlinga sine oppgåver.

Godt val!

Kven har fått gåver i 2019?

Over 200 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 33 millionar gåvemidlar i 2019. Gåvene kjem frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Første DRIV-pris til Corvus Energy

DRIV-prisen er eit initiativ frå Sparebankstiftinga/Sparebanken Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi, og vert utdelt i samarbeid med Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet og Hordaland fylkeskommune.

Prisen går til innovasjon som bidreg til «det grøne skiftet» i Vestland fylke, og det var altså Corvus Energy frå Bergen som stakk av med førsteplassen det aller første året. Corvus Energy er godt i gong med å produsere energilagringsløysingar til maritim sektor, noko som gjer at utsleppa frå båtar og skip vil gå drastisk ned i åra framover. Førstepremien er på 200.000 kroner.

Andreplassen gjekk til Bergen Carbon Solutions, Dei har utvikla ein måte å produsere karbon-nanofiber av CO2, og bidrar dermed til å redusere CO2-nivået samstundes som dei produserer eit materiale som er sterkare enn stål, lettare enn plast og ledar straum betre enn kobbar.

Evoy frå Florø fekk 3. plassen. Dei lagar elektriske framdriftssystem for båtar («Sjøens Tesla»), i første omgang for nyttefartøy; men har òg ambisjonar om å tilby el-båtar for fritidsbruk.

Juryen understreka at alle tre ville vore verdige vinnarar av prisen, men peikte på at vinnaren er komen noko lenger i kommersialiseringa av sitt konsept.

Juryen har elles bestått av Trond Teigene (SSF), Johannes Rauboti (SFE), Berit Rokne (HVL), Bård Sandal (Hordaland/Vestland fylkeskommune) og Nina Broch Mathisen (IN).

Les meir om prisutdelinga her.

Dagsturhytter i heile Vestland!

No blir det dagsturhytter i heile Vestland fylke!

Les meir

Søknadsrunde Haust 2019 er opna

No kan du søkje om gåvemidlar i haustens søknadsrunde. Frist 1. september. Les meir

Søk om Furorestipend 2019

Furorestipenda blir delt ut til talent frå Sogn og Fjordane*) i alderen 15-30 år innanfor 3 kategoriar: kultur, idrett og open klasse. Stipenda er vanlegvis på 50.000 kroner (men kan variere). Fagjuryen er samansatt av personar med brei erfaring innan idrett, kultur og næringsutvikling frå fylket.

Vi ber om at det er kandidaten sjølv som søkjer; søknad utfylt av føresette/instruktørar vil ikkje bli prioriterte.

Søknadsskjemaet finn du i vår søknadsportal; sjå snarveg HER (velg skjema «Furorestipend» etter at du har logga inn i søknadsportalen)

Har du spørsmål om Furorestipenda eller utfylling av skjemaet, kan du kontakte Pål Fidjestøl i Sparebankstiftinga.

*) «frå Sogn og Fjordane» = kjem frå og/eller bur i Sogn og Fjordane.

Gåver til lagseigde kulturhus

Med bakgrunn i vårt gode samarbeid med Huset i Bygda over fleire år, har Sparebankstiftinga gitt ei gåve på 650 000 kroner i 2019. Gåva går som før til bygningsmessige tiltak i lagseigde kulturhus.

Sparebankstiftinga har sidan 2016 hatt ei eiga tilskotsordning der vi har øyremerkt 500.000 kroner til bygningsmessige tiltak i lagseigde kulturhus. I perioden 2016-2018 har stiftinga handsama over 130 søknader. Ordninga har vore eit viktig bidrag til å ruste opp lagshus i fylket, og har i tillegg utløyst ytterlegare midlar frå m.a. fylkeskommunen si «Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg».

I denne perioden har Sparebankstiftinga samarbeidd tett med Huset i Bygda som har bidrege med rettleiingsarbeid for dei lokale kulturhusa. Dei har òg vore ein viktig partnar i søknadsvurderinga med sin store kunnskap om kulturhusa i fylket.

Frå og med i år vil dermed budsjettramma bli auka til 650.000 kroner, og alle søknader om tilskot til bygningsmessige tiltak i lagseigde kulturhus blir handsama av Huset i Bygda. Også søknadar frå lagshusa om inntil 10.000 kr som ein kan søkje om heile året («forenkla søknad») skal heretter rettast til Huset i Bygda.

Det er utarbeidd eit eige søknadsskjema, som kan lastast ned her: Huset i Bygda Søknadsskjema

 

Søknaden skal sendast til:

husetibygda@ungdomslag.no

eller

Huset i Bygda

v/Christoffer Knagenhjelm

Kyrkjegota 1

6854 Kaupanger

Søknadsfrist er som før 15. april.

Ta kontakt med Huset i Bygda på husetibygda@ungdomslag.no eller tlf. 48 00 48 17 om de har spørsmål om ordninga og/eller utforming av søknad.

Søke om gåvemidlar: hugs fristen 1. mars!

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane deler ut gåver av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane, og alle typar allmennyttige tiltak kan få gåvemidlar. Våre søknadsfristar for ordinære gåver er 1. mars og 1. september kvart år.

Vi ber om ei prosjektskildring og ikkje minst eit budsjett for tiltaket ein søkjer om gåve til, og har du planar om å søkje om midlar er det kanskje tid for å byrje så smått å førebu ein søknad?

Det er i hovudsak ideelle lag og foreningar i Sogn og Fjordane som nyttar seg av høvet til å søkje om midlar. I fjor delte vi ut 25 millionar kroner; opp frå 18 millionar kroner året før – og i år håper vi at vi får lov å dele ut enda litt meir gåvemidlar. Dette er det vår generalforsamling som avgjer i april.

Ordinære søknadar har 8 vekers handsamingstid; det vil seie at du får svar på søknaden i byrjinga av mai.

Elles har vi lansert nytt gåvesystem for Ordinære søknadar i år. Her blir det som tidlegare varsla krav om organisasjonsnummer for den du søkjer om midlar til. Hugs at du må registrere deg på nytt som brukar i det nye systemet.

Om du ønskjer meir info om våre vilkår eller råd og tips om korleis skrive ein god søknad, anbefalar vi sidene våre Vilkår for gåvetildeling og Søknadstips

Hugs òg at om du ikkje er klar med ein søknad innan søknadsfristen, er det alltid høve til å sende oss ein «forenkla søknad» om gåver inntil 10.000 kroner, og få svar i løpet av ein månad. Eller vente til neste ordinære søknadsfrist 1. september.

Elles er det berre å slå på tråden eller sende ein mail til oss i administrasjonen dersom du har spørsmål i samband med ein søknad, så gjer vi så godt vi kan for å hjelpe deg!

 

25 millionar til trivsel og utvikling i Sogn og Fjordane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane deler kvart år ut gåver av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane til samfunnsnyttige tiltak i fylket.
Aldri før har det vore gitt meir tilbake til samfunnsnyttige tiltak i fylket enn i 2018. Nærare 300 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 25 millionar kroner i gåvemidlar frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane i fjor.

Det blir lagt ned ein stor innsats i dugnad og frivillig arbeid rundt om i heile fylket. Frivillig sektor er avhengig av økonomisk støtte frå både det offentlege og private for å realisere mange av prosjekta dei ønskjer å gjennomføre. Rekordhøg gåvetildeling frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og god auke i spelemidelsøknader vitnar om at det er svært god aktivitet i frivilligsektor i mange lokalsamfunn i fylket.

     

Unike dagsturhytter
Det største prosjektet i 2018 er dei unike dagsturhyttene. Saman med fylkeskommunen har Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vore med å utvikle og finansiere dagsturhytteprosjektet, der det blir sett opp ei dagsturhytte i kvar kommune i fylket. Dette er eit unikt prosjekt for Sogn og Fjordane som vi er veldig stolt over å vere med på. Vår samla støtte til dette prosjektet var 5,2 millionar kroner, ei gåve som no har utløyst nær 30 millionar kroner i ytterlegare bidrag. Mange av hyttene er blitt sett opp i 2018 og til våren er alle 26 hyttene på plass. Den store spreiinga av dagsturhytte-filmen Sparebanken Sogn og Fjordane lanserte i haust, vitnar òg om at dette prosjektet engasjerer mange.

 

Gir også avslag
Sjølv om det blir gitt rekordhøge gåvetildelingar i år er framleis samla søknadsbeløp vesentleg større enn rammene Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har til gåveutdeling. I 2018 er det blitt søkt om ca 90 millionar kroner.
Vi klarer naturleg nok ikkje å i møte komme alle søknader, men vi bistår søkjarar med både kurs og rettleiing slik at kvaliteten i søknaden blir best mogeleg. Vår oppmoding er at det er lurt å legg nok arbeid i å utforme ein god og grundig gåvesøknad. Spør oss om du har spørsmål eller lurer på noko.