Hallvard Klakegg ny direktør

Hallvard Klakegg (46) frå Jølster er tilsett som ny direktør i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Han tek over etter Kjell Sandnes som gjekk av med pensjon i sommar. Klakegg har arbeidd 20 år i Sparebanken Sogn og Fjordane, der han i dag er direktør for privatmarknaden.

– Eg har eit stort engasjement for sparebanknæringa og ikkje minst Sparebanken Sogn og Fjordane. Engasjementet mitt og kunnskapen eg har opparbeid med gjennom desse 20 åra skal eg bruke til å utvikle Sparebankstiftinga vidare, seier Klakegg.

Sparebankstiftinga har som føremål å sikre eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Sogn og Fjordane. Stiftinga eig i dag over 90 prosent av eigenkapitalbevisa i banken. I tillegg skal stiftinga forvalte kapitalen som blir bygd opp på ein trygg og føremålstenleg måte.

Sparebankstiftinga skal støtte opp under Sparebanken Sogn og Fjordane si verksemd og vidareføre dei gode sparebanktradisjonane. I dette ligg det mellom anna å gje delar av overskotet tilbake til lokalsamfunnet i form av gåver til allmennyttige føremål.

– Stiftinga har eit velorganisert gåveinstitutt og det er gitt over 120 millionar kroner i gåver til slike føremål i fylket dei siste 5-6 åra, seier direktøren.

Klakegg meiner at sparebankidéen er ein veldig god forretningsidé som står støtt også  i ei tid der digitalisering og nye aktørar utfordrar banknæringa.

– Det eg syns er ekstra flott med sparebankane er at dei er lokalt eigd og at delar av overskotet går tilbake til lokalsamfunnet i form av gåver, og i dette arbeidet spelar Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ei viktig rolle her i fylket, seier Hallvard Klakegg.

Styreleiar i Sparebankstiftinga Lise Mari Haugen fortel at det var 18 gode søkjarar til direktørstillinga.

– For styret har det vore viktig å finne kandidatar som både dekker eigarrolla til stiftinga, forvaltning av kapital og vidareføring av sparebanktradisjonane gjennom gåveinstituttet. Klakegg sin kunnskap og engasjement gjer at vi er svært glad for å få han med på laget, seier Haugen.

 

Vi søker kandidatar til Årets Gründer 2017!

Veit du om nokon som fortener tittelen «Årets Gründer» og ein premie på 100 000 kroner? Meld dei (evt deg sjølv) på innan 15. september!

3. november skal «Årets Gründer 2017» kårast i Sogn og Fjordane. Det er sjette gong prisen blir delt ut og vinnaren får med seg 100 000 kroner til nyskapinga si. Utdelinga skjer under Temposeminaret i Florø, og er eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

– Det er mykje spennande som skjer i fylket om dagen, og nye trendar i samfunnet gir nye forretningsmoglegheiter. Vi håpar dette stimulerer til fleire nyskapande bedrifter i fylket, seier Reidun Aasen Nesheim, seniorrådgjevar i Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane.

Fram til søknadsfristen kan alle som vil nominere aktuelle kandidatar.

– Vi ønskjer oss mest mogleg i breidde i søkarmassen, ikkje berre ferdigutvikla bedrifter. Gode idear fortener merksemd, og vi ønskjer å vere med å gi dei ei hjelpande hand vidare i arbeidet deira, seier Pål Fidjestøl, kultursjef i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Etter søknadsfristen 15. september vil juryen plukke ut fem finalistar, som alle vert presentert på Framtidsfylket sine nettsider den 2. oktober. Publikum vert deretter invitert til å stemme fram sin favoritt, før vinnaren vert kåra på Temposeminaret i Florø 3. november.

Dei fem tidlegare vinnarane er Highsoft (2012), Melin Medical (2013), Intempo (2014), GRS Riflestocks (2015) og nLink (2016)

Juryen består av: Reidun Aasen Nesheim, seniorrådgjevar hos Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, Trond Teigene, adm. direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane og Kjetil Kvåle, dagleg leiar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Vilkår for å delta i konkurransen:

  • Vere utvikla av personar frå Sogn og Fjordane og/eller utvikla (heilt eller delvis) i fylket.
  • Ta utgangspunkt i ein konkret  teneste- eller produktidé, som er kome så langt i utviklinga at kommersialisering er komen i gang. Det vil seie; kan vise til inntekter.
  • Vere berekraftig og ikkje skape negative følgjer for miljøet.
  • Ideen/prosjektet si evne og vilje til å skape aktivitet, omsetnad og arbeidsplassar i fylket vil dessutan kunne slå ut positivt uti kåringa.
  • Verksemda må vere stifta for mindre enn 5 år sidan, ev. må forretningsideen vere utvikla for mindre enn 5 år sidan.

Frist for å sende inn forslag på kandidatar er FREDAG 15. SEPTEMBER
Send dine forslag til post@sparebankstiftinga.no

Spørsmål? Ta kontakt med Pål Fidjestøl:  911 58 009

Fire søknadskurs før 1. september

Sparebankstiftinga arrangerer som vanleg gratis kurs i korleis ein skriv gode søknadar om støttemidlar. Høyanger, Sandane, Florø og Måløy er dei som får besøk no før haustens søknadsfrist. Nytt av året er at banken vår òg er med, for å fortelje om Vipps GO;  kva laget kan tene på det og korleis ein går fram.

Sparebankstiftinga sine søknadskurs har fått veldig gode tilbakemeldingar frå lag og foreningar som seier dei har vore til stor hjelp iht. å få inn meir midlar til verksemda – og er samstundes ein flott måte for oss å få signal tilbake frå dykk som har søkt om midlar (evt. planlegger å søkje), om kva Sparebankstiftinga bør justere på. I tillegg ser vi tydeleg at søknadane vi får inn blir stadig betre. Så desse kursa kjem til å fortsette så lenge de vil ha oss på besøk!

Kursa har denne gongen med Sparebanken som medarrangør; og vil fortelje om ei god nyheit særleg for lag og foreningar som har salsinntekter. Mange lag har allereie oppdaga moglegheitene for å både lette og auke salsarbeidet med Vipps GO; men ikkje alle er komne i gong enda. Difor vil kursa ha med ein bolk om dette.

Alle kurs er som vanleg gratis og frå kl 1800, og som vanleg blir det enkel matservering på kurset. Det er ikkje naudsynt med påmelding (men om du vil vere sikker på å få plass, kan du sende oss ein mail så skal vi halde av stol til deg). Dato og stad for kursa blir som følgjer:

Høyanger måndag 21. august, i samfunnshuset

Sandane tysdag 22. august, på Gloppen Hotell

Florø onsdag 23. august, i Sparebanken Sogn og Fjordane sine lokaler (Strandgata 45)

Måløy torsdag 24. august, i kommunestyresalen på Rådhuset

 

Ledig stilling: Direktør

Er du den rette til å leie ein viktig samfunnsaktør som forvaltar store verdiar?

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vart etablert hausten 2010. Gjennom eigarskapen sin i den største banken i fylket, Sparebanken Sogn og Fjordane, har stiftinga ein eigen-kapital på nærare 1,9 milliardar og er dermed ein av dei største forretningsstiftingane i landet. Hovudformålet til stiftinga er å forvalte eigarskapet i Sparebanken Sogn og Fjordane og gi gåver til allmennyttige formål.

Vi søkjer etter Direktør

Du må vere ein person med stort engasjement som har interesse for finans, samfunnsutvikling og kultur. Du må vere god til å formidle, vere strukturert, strategisk, sjølvstendig og ha evne til å skape kontaktar i relevante miljø og i fylket.

For å kunne bygge opp og ivareta stiftinga si finansielle portefølje, samt kunne rådgje styret i saker som vedkjem forvaltning av eigarskapen i Sparebanken Sogn og Fjordane, må du som direktør ha god kompetanse og nettverk innanfor bank og finans.

Du må ha leiarerfaring og relevant, høgare utdanning.

 

Søknad med CV og attestar sendast til:

lise.mari.haugen@sparebankstiftinga.no

innan 21. august 2017.

 

Har du spørsmål? Kontakt styreleiar Lise Mari Haugen, 934 22 461

Støtte til næringsverksemd frå Sparebankstiftinga

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane støttar også tiltak med næringsføremål, men i slike saker har vi nokre føringar som det kan vere greit å vere klar over – les meir om desse her


Bilete: Highsoft Solution, første vinnar av vår tevling «Årets Gründer» (2012)

Ei av Sparebankstiftinga sine hovudoppgåver er som kjent å gi av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane tilbake til regionen som har skapt det. Og når delar av dette overskotet kjem frå Sparebanken Sogn og Fjordane sine næringsengasjement, er det naturleg at Sparebankstiftinga ønskjer å stille opp for at næringslivet i fylket får best moglege kår. I stiftinga sine første år var vi varsame med slike gåver, delvis fordi lovverket var noko uklart på dette feltet.

Då den nye Finansforetakslova vart innført i fjor, vart det klargjort at tiltak for å stimulere næringslivet kan vurderast som allmennyttige, og at stiftinga dermed kan gi gåver til slike føremål. Samstundes understreka lova at det ikkje er høve til å gi gåve til enkeltbedrifter eller -personar for å styrke eigen bedrift, og som verkar konkurransevridande. For at stiftinga skal kunne bidra, må tiltaka difor vere av overordna karakter, dvs. eigna til å løfte fleire bedrifter, som t.d. ei heil bransje eller ein region.

Med denne føringa har Sparebankstiftinga sitt engasjement for næringsutviklinga i fylket blitt stadig styrka over tid, gjennom å bistå nye studium (t.d. Subsea-ingeniørstudiet, IT-studiet, Bygg- og Anleggsingeniør, Climate Change Management – for å nemne nokre) og andre kompetansehevande tiltak som er sterkt ønska av regionalt næringsliv, styrke organisering og bedriftsnettverk (Sogn og Fjordane Næringsråd, div. tiltak av Sogn Næring, Visit Nordfjord, Bedriftsnettverk Gaularfjell o.a.) og utvikle testfasilitetar for næringslivet (Prototyp-lab i Førde, Fjordomics, Aquahub Hyllestad o.a.). Det er òg gitt gåver til forskingsarbeid som er interessant for regionalt næringsliv (t.d. forskingsprosjektet RELEASE, som ser på

Verd å nemne i denne samanhangen er òg vår støtte til SOMU (Sogn og Fjordane Musikkfond), som igjen fordeler midlar vidare til musikarar og -produsentar. Denne støtta er naturlegvis kulturelt grunngive, men sidan svært mange musikarar er organisert som enkeltpersonforetak, fell denne støtta inn under næringsutvikling.

Avsluttingsvis vil vi understreke at Sparebankstiftinga sitt engasjement for positiv næringsutvikling ikkje er tenkt å gå ut over vårt gåvebudsjett retta mot frivillig sektor i fylket! Frivillig sektor vil vere ei hovudsatsing for oss også i tida framover. Men stiftinga sitt gåvebudsjett har heldigvis auka betrakteleg dei siste åra (faktisk er det dobla sidan 2012), og av denne auken ser vi føre oss at ein god del kan nyttast for å bistå ei positiv næringsutvikling.

Har du spørsmål kring Sparebankstiftinga si næringssatsing, er du hjarteleg velkomen til å kontakte oss i administrasjonen.

Søknadsskjema for lagseigde kulturhus

Vi vidarefører søknadsordninga for bygningsmessige tilretteleggingar i lagseigde kulturhus.

Søknadsfristen for denne ordninga er passert, difor er skjemaet no tatt vekk for i år.

I 2016 innførte vi ei eiga ordning for bygningsmessige tilretteleggingar av lagseigde kulturhus, med søknadsfrist 15. april. Vi vidarefører både ordninga og fristen i år, og reserverer ein pott på 500.000 kroner til føremålet.

Dersom ein skal gjere bygningsmessige endringar, må vi vere sikre på at søkjaren eig eller har lov å gjere dette, difor er det nokre spesielle spørsmål vi må ha svar på iht. dei ordinære ordningane våre. Difor har vi eit eige søknadsskjema for denne ordninga (vert lagt ut ca 1 månad før søknadsfristen, og tatt vekk når fristen er passert)

Søknadane vert handsama saman med interesseorganisasjonen for lagshusa Huset i Bygda og med Fylkeskommunen, som handsamar spelemiddel-søknadane til lokale kulturhus, slik at vi får ei mest mogleg heilskapeleg og rettvis handsaming. Svar på søknadane er ventande ca 15. juni.

Bak fv: Pål Fidjestøl og Kjell Sandnes i Sparebankstiftinga. Foran fv: Ingunn Nyheim (Huset i Bygda) og Guro Høyvik (SFj fylkeskommune).

Ny Generalforsamling for stiftinga er valt

Som annonsert vart det avhelde val til stiftinga si Generalforsamling 6-8. mars. Her er dei som vart valt.

Avstemminga til stiftinga si generalforsamling vart som vanleg gjort pr epost blant banken sine innskotskundar med adresse i fylket, og det vart registrert heile 2142 stemmar. Vi er svært stolte av og takksame for at så mange av banken sine innskytarar engasjerer seg i valet, og dette var jamvel ei lita auke frå i fjor, så hjarteleg takk til dykk som røysta.

Som annonsert i forkant av valet skulle det velgjast tre faste representantar for fire år, og fire varamedlemer for eitt år. Her er dei som vart valt inn:

Faste representantar valt for 4 år:

Gro Rukan (Eikefjord)

Birte Elin Kjørvik Fossheim (Sandane)

Elin Tveit Sveen (Svanøy)

Vararepresentantar valt for 1 år:

Laila Johannesen

Monika Refvik

Henny-Kristin Navarsete

Hanne Bruås

Sparebankstiftinga ønskjer vidare å takke både valnemnda for godt og grundig arbeid, og samtlege kandidatar som stilte til val.

Samansettinga av Generalforsamlinga, slik den ser ut etter årets val, kan du elles sjå her.

 

To millionar til lokale kulturbygg

Sparebankstiftinga samarbeider med fylkeskommunen og Huset i Bygda om utvikling av kulturbygg, og lyser no ut til saman to millionar kroner – 500.000 av desse frå stiftinga. Les meir

Siste søknadskurs før fristen: Naustdal 22. februar

Onsdag 22.02. blir altså siste høve til å få med seg eit av stiftinga sine søknadskurs før vår søknadsfrist 1. mars.

Stiftinga sin søknadsfrist på vårens ordinære søknadsrunde byrjar nærme seg, og vi rekk akkurat å klemme inn eit siste søknadskurs før søknadsfristen. Det blir i kommunehuset i Naustdal (Tunavegen 6) onsdag 22. februar kl 18-21. Det blir lett servering midtvegs i kurset. Kurset er som vanleg ein gjennomgang av korleis ein god søknad ser ut, og det er gratis å delta. Det er ikkje naudsynt å melde seg på kurset; det er berre å møte opp og alle er velkomne. Kurset vert arrangert i samarbeid med Naustdal kommune.

Meir info på Naustdal kommune si heimeside: klikk her

Val til Generalforsamlinga

6-8 mars blir det halde val til vår generalforsamling, som m.a. bestemmer kor mykje gåvemidlar stiftinga skal dele ut. Her finn du info om kandidatane til valet.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er styrt av innskytarane, som altså er dei bank-kundane som har hatt innskot i banken på over 500 kr dei siste 6 månadane. Innskytarane velgjer generalforsamlinga, som m.a. fastset årleg gåvebeløp og velgjer eit styre som vedtek gåvetildelingane.

Har du røysterett, får du tilsendt ein elektronisk røystesetel måndag 6. mars, kor du kan stemme på dei du vil skal styre Sparebankstiftinga. Du kan stemme fram til kl 12 onsdag 8. mars, og vi håper du nyttar stemmeretten din. I denne valrunden skal det veljast tre medlemer for 4 år og fire varamedlemer for 1 år. Sjå presentasjon av kandidatane nedst på denne sida.

Alle med røysterett kan òg foreslå kandidatar til generalforsamlinga. Då sender du namn, fødselsdato, yrke og postadresse til post@sparebankstiftinga.no seinast måndag 27. februar.

Det er Sparebanken Sogn og Fjordane som sender ut røystesetlane for oss, så dersom du vil endre eposten du får tilsendt røystesetelen til (eller registrere ny epostadresse), må du logge inn på nettbanken eller kontakte kundesenteret i banken på tlf. 57 82 97 00.

Generalforsamlinga si noverande samansetting kan du elles sjå her

Valnemnda sitt framlegg:

Kandidatane vert her presentert i prioritert rekkefølgje. Det vil seie at dei tre første kandidatane (nr 1-3) er innstilt på fast plass i fire år, medan dei fire neste (nr 4-7) er innstilt som vara for eitt år. Dei øvrige (nr 8-14) er valbare, men ikkje innstilt.

1. Gro Rukan
Alder: 47 år
Bustad: Eikefjord
Noverande stilling: Dagleg leiar Framtidsfylket AS
Noverande verv: Engasjert i næringsutvikling/bygdeutvikling i Eikefjord.

2. Birte Elin Kjørvik Fossheim
Alder: 48
Bustad: Sandane
Noverande stilling: Rådgjevar Gloppen kommune/ Nordfjordrådet
Noverande verv: Styreverv i Nordfjordkryssing AS og Trivselsskogen SA.

3. Laila Johannesen
Alder: 49
Bustad: Leirvik i Sogn
Noverande stilling: Dagleg leiar i eMal AS
Noverande verv: Styreleiar i Hyllestad Bygg AS, Medlem Hyllestad Næringsråd

4. Monika Refvik
Alder: 33
Bustad: Raudeberg
Noverande stilling: Administrasjonsleiar Videonor AS
Noverande verv: Styreleiar Skarevik barnehage

5. Maike Norman Bø
Alder: 38
Bustad: Eivindvik
Noverande stilling: Skatteoppkrevjar og økonomikonsulent i Gulen kommune
Noverande verv: Leiar i Eivindvik og Omegn Bygdeutvikling, Revisor i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) avd Eivindvik, Vara til styre NKS avd Eivindvik, Leiar i «råd for personar med nedsett funksjonsevne» Gulen kommune

6. Henny-Kristin Asperanden Navarsete
Alder: 36 år
Bustad: Leikanger
Noverande stilling:Rådgjevar Statens Vegvesen
Noverande verv: Kommunestyret, Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

7. Tomas Eikelid
Alder: 32 år
Bustad: Leirvik
Noverande stilling: Dagleg leiar Sogn Industri AS
Noverande verv: Hyllestad Næringsråd

8. Endre Rutledal
Alder: 37 år
Bustad: Måløy
Noverande stilling: Advokat
Noverande verv: Styreleder i Trollskogen Barnehage SA og Skaredammen Idrettspark SA, nestleder i Tornado Måløy FK

9. Hanne Bruås
Alder: 53 år
Bustad: Lavikdal
Noverande stilling: HR Manager Havyard Ship Technology AS
Noverande verv: Burettslag og Opplæringskontor

10. Elin Tveit Sveen
Alder: 53 år
Bustad: Svanøy
Noverande stilling: Dagleg leiar Marø Havbruk AS
Noverande verv: Eigne bedrifter, S. og Fj Næringsråd, Sjømat Norge, Bransjegruppe

11. Roar Werner Vangsnes
Alder: 53 år
Bustad: Leikanger
Noverande stilling: Seniorrådgjevar Kompetaqnsesenter for Distriktsutvikling
Noverande verv: Styreverv innan bygdeutvikling, kultur, Henjatunet Eggjagarden AS Rekneskapskontor.

12. Rune Taklo
Alder: 52 år
Bustad: Nordfjordeid
Noverande stilling: Dagleg leiar Frislid Konfeksjon AS
Noverande verv: Engasjert i butikk og fast eigedom

13. Tor Arne Ness
Alder: 40 år
Bustad: Kaupanger
Noverande stilling: Dagleg leiar Toyota Sogn AS
Noverande verv: Engasjert i næringsutvikling i Sogndal, eigne selskap.

14. Svein Arne Sandvik
Alder: 54 år
Bustad: Svelgen
Noverande stilling: Dagleg leiar Bilfinger Industrial Service Norway AS
Noverande verv: Næringsrådet og Idrettsrådet i Bremanger