Gåvetildelingar våren 2012

No offentleggjer vi  kven som har fått gåver frå Sparebankstiftinga så langt i år.

Sparebankstiftinga har lagt ned ein svært grundig innsats i den vanskelege utvelginga av gåvemottakarar. Mellom anna med gode råd og tips frå Sparebanken Sogn og Fjordane, som har mange års (og mange millionars) røynsle med å tilbakeføre overskotet frå Sparebanken tilbake til dei som har skapt det. Denne oppgåva overtok som kjent Sparebankstiftinga i fjor. Men medan det våren 2011 var ca 580 søknadar om til saman 35 millionar, har vi så langt i år fått inn over 730 søknadar om til saman over 76 millionar kroner… så det seier seg sjølv at prioriteringa har vorte ganske mykje vanskeligare!

I denne omgang deler vi ut gåver på ca. 4,7 millionar kroner i kategorien «Fullstendig søknad». I tillegg har vi så langt delt ut ca. 250.000 i søknadskategorien «forenkla søknad». Denne søknadskategorien har fortløpande søknadsfrist, så dette talet vil jo stige jamnt og trutt etter kvart som søknadane kjem inn.

Dei komplette listene over gåvetildelingar i begge kategoriar vert lagt ut her på nettsidene våre i løpet av måndag 30. april, medan søkjarane får svar i dag 27. april. (men i papirutgåven av dagens Firda kan du sjå lista over tildelingar i kategorien «Fullstendig søknad»).

Glade gåvemottakarar: Sjå film og bilete med nokre av gåvemottakarane på Meirennbank.no

Saknar du svar på søknaden din?

Vi sender ut svar på alle søknadar til den same epost-adressa som du nytta når du la inn søknaden på søknadssida vår. Dersom du ikkje har fått svar på søknaden, er det berre å kontakte oss, så kan vi sjekke statusen på søknaden din. Men PS det kan vere lurt å sjekke spam-filteret/»Søppelpost»-mappa di før du ringer; det kan nemleg hende PC’en din har sortert ut mailen frå oss viss du har ei streng sikkerheitsinnstilling.

Første gåvetildeling kjem i påskeveka!

Første pulje av «forenkla søknad» får svar på søknaden på mail i løpet av påskeveka. Les meir

Generalforsamling i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Den 12. april kl 12.00 vart det heldt ordinær generalforsamling i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i Sparebanken Sogn og Fjordane sine lokale i Førde (3 etasje).

Saker som vart handsama av generalforsamlinga 2012:

1. Registrering og opning av generalforsamlinga ved styreleiar

2. Val av møteleiar

3. Val av referent

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

5. Godkjenning av 2 medlemer til å skrive under møteprotokoll saman med møteleiar

6. Endring av vedtekter

7. Val til styre, valnemnd og generalforsamling

8. Fastsetting av godtgjersle til styret

9. Val av revisor og fastsetting av revisor si godtgjersle

10. Godkjenning av årsoppgjeret for 2011.

 

Årsmelding for 2011 kan du laste ned her.

Protokoll frå generalforsamlinga finn du her.

No kan du avgjere «Årets kultur-idé»

Vi har saman med NRK Sogn og Fjordane etterlyst «Årets kultur-idé» i fylket. No er 10 finalistar klare, og du kan avgjere kven som får 100.000 blanke kroner til å gjennomføre sitt prosjekt.

Det er Sparebankstiftinga og NRK Sogn og Fjordane som saman står bak konkurransen «Årets kultur-idé 2012», og 35 ambisiøse idéar låg på bordet når søknadsfristen var passert. No har juryen altså plukka ut 10 finalistar til å vere med vidare, og NRK Sogn og Fjordane vil i vekene framover gje alle finale-kandidatane fyldige presentasjonar i både radio og på nett.

Kven som vinn vert bestemt av røystene frå publikum (tel 50%) og ein fagjury som består av musikar og komponist Laila Beathe Førde, forretningsutviklar og sjef på Distriktssenteret i Sogndal Steinar Fredheim, og kultursjef her i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Pål Fidjestøl.

Vil du vere med og stemme på din favoritt? Klikk her for å sjå finalistane og delta i avstemminga på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider (og er du ivrig, kan du stemme ein gong kvar dag på din favoritt).

Vinnaren vert annonsert på Balejazz 11. mai, og sjølvsagt direktesendt på NRK Sogn og Fjordane.

Kurs i søknadsskriving i Florø 17. april

Til Sparebankstiftinga – og vonaleg foreningane – si store glede, er det fortsatt stor interesse for kurset i søknadsskriving. Neste kurs i rekkja er planlagt på Flora Ungdomsskule tysdag 17. april klokka 1800-2100.

Kurset i søknadsskriving er eit samarbeid mellom Sparebankstiftinga og fylkeskommunen, og som tidlegare meldt var det formidabel interesse for dei kursa vi heldt i Førde og Måløy. Til saman heile 150 kursdeltakarar deltok på desse kursa, og tilbakemeldingane frå deltakarane har vore svært positive. Dei melder at innhaldet på kursa var både konkret og matnyttig i høve til å forstå korleis søknadar blir vurdert av både Sparebankstiftinga, fylkeskommunen og andre søknadsinstansar. Mange av deltakarane trur òg dei vil skrive både fleire og betre søknadar i framtida.

Kurset er samansett av to delar: del ein er eit innføringskurs i korleis ein god søknad bør sjå ut. Denne delen er det kultursjef Pål Fidjestøl i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som står for. Del to vert leia av Trond Ueland i fylkeskommunen, og er i hovudsak mynta på dei som har ein god men krevjande prosjekt-idé. Denne kursbolken fokuserer på korleis ein skal skildre denne på ein best mogleg måte.

Det er Redningsselskapet i Sogn og Fjordane som er lokal kursarrangør i Florø. Dersom du ønskjer å delta på kurset på Flora Ungdomsskule kl. 1800-2100 tysdag 17. april, sender du ein påmelding til Martin.Igland.Malkenes@redningsselskapet.no. Kurset er gratis.

Alle frivillege lag og organisasjonar kan elles tinge kurs frå Sparebankstiftinga. Vi føreset at lokal arrangør stiller med eigna kurslokale m/straum. Kursa er elles gratis for den lokale arrangøren, og kan tingast på post@sparebankstiftinga.no

632 søknadar til stiftinga – og 35 søkjarar til «Årets kultur-idé»!

Søknadsfristen på Sparebankstiftinga (fullstendig søknad) er no gått ut, og vi har fått inn heile 632 søknadar. I tillegg kom det 35 søknadar til konkurransen «Årets kultur-idé» som vi arrangerer i samarbeid med NRK Sogn og Fjordane. No byrjar den vanskelege jobben!

Den første søknadsfristen for året er altså passert, men det er som kjent framleis mogleg å søkje på «forenkla søknad» (med søknadsbeløp under 10.000 kroner). Og det er det tydelegvis mange som har oppfatta, for det renn fortsatt inn med søknadar (klikk her for å gå til søknadsskjemaet).

No byrjar jobben med å vurdere kven som skal få gåver frå stiftinga og ikkje, og det er ingen enkel jobb! Difor vil stiftinga rådføre seg med både ekspertar på dei ulike fagområda og lokale gåvenemnder som kjenner dei ulike regionane i fylket vårt svært godt. Og med ei slik saksmengd ber vi om forståing for at dette arbeidet vil ta noko tid å gjere på ein grundig og skikkelig måte – difor vil det gå opp mot to månader før ein kan vente svar på søknaden (og ein månad for «forenkla søknad»).

Vi synst òg det var utruleg kjekt at heile 35 av søkjarane valde å søkje gåvemidlar via vårt samarbeidsprosjekt med NRK, som vi har kalla «Årets kultur-idé». Desse søkjarane tevlar om ei gåve på heile 100.000 kroner til gjennomføring av prosjektet sitt, og her finn ein mange av dei mest nyskapande prosjekt-ideane. Prosjektet «Årets kultur-idé» vil utkåre eit «finaleheat» på 10 av kandidatane, som blir vurdert i full openheit på NRK Sogn og Fjordane i beste sendetid. Og så vil altså ein av kandidatane få ein sjekk på 100.000 blanke kroner utdelt på Balejazz fredag 11. mai 2012.

Les meir om «Årets kultur-idé» her

Men kva med dei 34 andre kandidatane til «Årets kultur-idé»? Jo, dei tek vi med i den ordinære gåvetildelinga, slik at sjansen er like stor for utteljing ved å søkje via «Årets kultur-idé» som gjennom søknadsskjemaet her på våre sider. Så om det ikkje vert ein sjekk på Balejazz, kan det hende det blir gåve til prosjektet likevel…

Gåvene til dei som har søkt «forenkla søknad» (under 10.000 kroner) vert annonsert på desse sidene frå ca. 1. april. (Har de søkt seinare enn 1. mars, vil det sjølvsagt annonserast seinare; ca. 4 veker etter at du sendte søknaden)

Gåvene til dei som har søkt «fullstendig søknad» vert annonsert på desse sidene frå ca. 1. mai.

…og dei som har søkt «årets kultur-idé» – får høyre på NRK Sogn og Fjordane…

 

Nye kurs i søknadsskriving: Solund og Lærdal

Søknadskursa i Førde og Måløy vart ein kjempesuksess med til saman 150 deltakarar (!), og neste kurs er allereie planlagt: det blir kurs i Solund 26. mars, og så står Lærdal for tur 10. april.

Ca. 100 deltakarar i Førde og nær 50 i Måløy fekk med seg kursa i søknadsskriving 27. og 28. februar. Tilbakemeldingane frå deltakarane har vore svært positive, og mange peikar på at kursa bidreg med kunnskap som er matnyttig og håndfast, og med konkrete døme som er lette å tilpasse til eiga verksemd.

Kurset i Solund blir på Solund Leilegheitshotell på Hardbakke kl. 18.00-21.00 måndag 26. mars. Påmelding på epost til irene.vaulen@solund.kommune.no.

Kurset i Lærdal blir i kultursalen på Lærdal Kulturhus kl. 18.00-21.00 torsdag 10. april. Her kan du laste ned invitasjon til kurset. Påmelding på epost til helge@jordeple.no.

Er oppslutnaden og tilbakemeldingane like positive på kursa framover, voner vi å fortsetje å halde kurs rundt om i fylket om vi blir invitert. Lokal kursvert må ha lokale og straum, resten er gratis.

Kursa er gratis og kan tingast på post@sparebankstiftinga.no

Søknadskurset i Førde 27.02 flytta til Sunnfjord hotell

Grunna overraskande stor oppslutnad, flyttar vi kurset i søknadsskriving i Førde «over gata» til Rica Sunnfjord hotell. Les meir

Søknadskurset «på turne»

Søknadskurset kjem til Måløy rådhus allereie 28. februar!

Førre veke annonserte vi eit søknadskurs i Førde 27. februar som vi arrangerer saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kor vi inviterer alle lag, organisasjonar og andre kulturaktørar til å få råd og vink om korleis skrive gode søknadar til både Sparebankstiftinga, fylkeskommunen og ei rekkje andre stader ein kan få støtte.

I innkallinga skreiv vi òg at vi ville vurdere å arrangere liknande kurs rundt om i fylket viss det vart god respons på dette første kurset. No viser det seg allereie at responsen er overveldande positiv: ikkje berre går påmeldinga til kurset i Førde «så det susar» – vi har òg blitt invitert til Vågsøy for å halde same kurset der. Det har vi sjølvsagt takka ja til, og har satt kursdatoen til 28. februar; altså allereie dagen etter kurset i Førde – og to dagar før søknadsfristen til Sparebankstiftinga…!

Kurset passar for både ferske og erfarne søkjarar, og einaste krav til deltaking er at du har ein prosjekt-idé som du ønskjer å få realisert.

Tidspunktet for kurset blir kl. 18.00-21.00, og staden er rådhuset i Måløy. Det blir enkel servering på kurset.

Ønskjer du å delta på kurset i Vågsøy, sender du ei melding til odd.myhre@vagsoy.kommune.no. Du kan melde deg på heilt fram til kurs-start (atterhald om ledig plass).

Årets kultur-ide 2012

I samarbeid med NRK Sogn og Fjordane lanserer Sparebankstiftinga «Årets kultur-ide 2012». Med dette vil vi sette fokus på ei gruppe som altfor sjeldan vert trekt fram i lyset; eldsjelene som står bak alle arrangementa til glede for svært mange menneske rundt omkring i fylket vårt. Les meir